ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKEE STYLING versie juli 2017

Dit zijn de algemene voorwaarden van Boekee Styling (hierna: ‘Algemene voorwaarden’).
Deze Algemene voorwaarden zijn te raadplegen via: www.boekeestyling.nl/algemene
voorwaarden. Een schriftelijk exemplaar kan op verzoek worden toegestuurd.


Artikel 1: Definities

1. Consument: een Opdrachtgever uitsluitend zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Boekee Styling: Boekee Styling ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer,
34321022 gevestigd te (2014CG) Haarlem aan de Lorentzkade 210

3. Diensten: de diensten die worden geleverd aan de Opdrachtgever door Boekee Styling,
waaronder maar niet beperkt tot woningfotografie en video, inmeten oppervlakten, productie
van plattegronden, styling van woningen, productie van 3D plattegronden, meubelverhuur en
opmaken energie labels.

4. Offerte: de schriftelijke (mede te verstaan: elektronische aanbieding), inclusief prijsopgave, van
Boekee Styling tot het verrichten van de in de schriftelijke aanbieding omschreven Diensten.

5. Opdracht: de door Opdrachtgever aan Boekee Styling verstrekte opdracht tot het verrichten van
de Diensten.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan
Boekee Styling als wederpartij Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Diensten;

7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Boekee Styling met betrekking tot de
levering van de Diensten door Boekee Styling.


Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, inclusief Offertes, met
betrekking tot de Diensten van Boekee Styling, leveringen van zaken door Boekee Styling en
voorts alle overige Overeenkomsten gesloten met Boekee Styling.

2. Indien de Algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op grond van artikel 2.1, blijven
zij van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

3. Voor zover Boekee Styling voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst deze Algemene
voorwaarden niet ter hand heeft gesteld, zendt Boekee Styling de Algemene voorwaarden
onverwijld kosteloos toe aan Opdrachtgever op diens verzoek.

4. Boekee Styling wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van
Opdrachtgever van de hand.

5. In het geval één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig mochten blijken te
zijn of nietig mochten worden verklaard, blijven de Overeenkomst en de daarop van toepassing
zijnde Algemene voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. Het vernietigde, nietige of
niet afdwingbare gedeelte van de Algemene voorwaarden zal worden vervangen door een
bepaling van overeenkomstige strekking als de oorspronkelijke bepaling, voor zover de wet dat
toelaat.

6. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Boekee Styling en Opdrachtgever gesloten
Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor,
voor zover deze Overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.


Artikel 3: Offertes & totstandkoming Overeenkomst
1. Offertes van Boekee Styling zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Boekee
Styling de door Opdrachtgever getekende Offerte heeft ontvangen en schriftelijk (inclusief
bevestiging via elektronische wijze, zoals email) heeft bevestigd, worden herroepen.

2. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk (inclusief
bevestiging via elektronische wijze, zoals email) door Boekee Styling zijn bevestigd.

3. Boekee Styling behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de getekende offerte niet te
accepteren, zonder gehouden te zijn de reden daarvoor aan Opdrachtgever mede te delen.

4. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de
totstandkoming van de Overeenkomst door andere middelen te bewijzen.

5. Indien de Offerte nog niet voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend en Opdrachtgever
er desondanks mee instemt dat Boekee Styling aanvangt met de uitvoering van de Opdracht, dan
wordt Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de Offerte te hebben verstrekt.

6. Hoewel Boekee Styling de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar
Offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige
(aanstaande) rechtsbetrekking tussen Boekee Styling en Opdrachtgever kan (gaan) duiden,
kunnen de uiteindelijk uit te voeren Diensten dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet
en drukfouten nog voorbehouden. Boekee Styling kan dan ook niet instaan voor de juistheid en
volledigheid van hierin opgenomen gegevens.


Artikel 4: Uitvoering Opdracht

1. De door Boekee Styling aanvaarde Opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een
resultaatsverbintenis. Boekee Styling verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en
kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een Opdracht verplicht Boekee Styling zich om op
zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van de Opdrachtgever.

2. Bij een Opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of
andere afmetingen en aanduidingen, ongeacht de verleende Dienst, eveneens vermoed slechts
als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door Boekee Styling
een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact
zijn. Wel zal Boekee Styling zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de
werkelijkheid.

3. Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede
uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn. Boekee Styling is niet aansprakelijk voor welke
schade en uit welke hoofde dan ook welke het gevolg is van het niet voldoen van Opdrachtgever
aan de verplichtingen genoemd in dit lid.

4. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de Opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Boekee
Styling het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


Artikel 5: Tarieven bij gewijzigde Opdracht

1. Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden
(meerwerk) die Boekee Styling verricht ten gevolge van:

a. gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen, of

b. wijzigingen van de Opdracht op verzoek van Opdrachtgever, nadat de Offerte is
vastgesteld of goedgekeurd.

2. Boekee Styling informeert de Opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende
werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het
verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging
oplevert.

3. Indien de vervulling van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die
de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die
deze vertraging tot gevolg heeft te betalen aan Boekee Styling te vergoeden. Voor zover
mogelijk zal Opdrachtgever Boekee Styling tijdig informeren over die dit met zich meebrengt.

4. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de
Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Boekee Styling of een door
deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen
partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

 

Artikel 6: Levering
1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden/Diensten een (op)levertermijn afgesproken,
dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet schriftelijk door Boekee Styling ander is
aangegeven.

2. De enkele overschrijding van een door Boekee Styling genoemde of tussen partijen
overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Boekee Styling
niet in verzuim. In alle gevallen derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een
uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen komt Boekee Styling
wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Boekee Styling schriftelijk in
gebreke heeft gesteld en Boekee Styling nalaat te voldoen aan de ingebrekestelling. De
ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, opdat Boekee Styling in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te
reageren.


Artikel 7: Prijzen

1. Alle prijzen van Boekee Styling luiden in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld in de
Offerte. De prijzen voor Consumenten worden altijd inclusief BTW vermeld.

2. Indien na het doen van een aanbod door Boekee Styling of na de totstandkoming van een
Overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op of aflevering en/of beëindiging van
de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of
welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag Boekee Styling de prijs
overeenkomstig aanpassen.

3. Indien de prijswijziging plaatsvindt binnen een periode van drie (3) maanden binnen het tot
stand komen van de Overeenkomst heeft de Consument indien hij niet akkoord wenst te gaan
het recht om binnen veertien (14) dagen na de schriftelijke kennisgeving van Boekee Styling aan
Consument de Overeenkomst te ontbinden.

4. Boekee Styling is in afwijking van lid 3 van dit artikel steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan
te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor, zoals belastingen, toeslagen en andere
wettelijke heffingen, daartoe aanleiding geeft.

5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van Opdrachtgever verrichte aanvullingen
en/of wijzigingen van de Overeenkomst, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen tien (10) dagen na
ontvangst daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.


Artikel 8: Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum
op de bankrekening van Boekee Styling. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de
Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Boekee Styling terstond
opeisbaar.

2. Boekee Styling kan van Opdrachtgever verlangen dat hij een aanbetaling verricht voordat
Boekee Styling de Opdracht uitvoert.

3. De Consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze Consument is,
vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

4. De Consument is buitengerechtelijke kosten verschuldigd indien de Consument na het intreden
van het verzuim niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanmaning van Boekee
Styling, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het verschuldigde heeft
voldaan. Consument wordt geacht de aanmaning, behoudens tegenbewijs, te hebben ontvangen
op de tweede werkdag na verzending, maandag niet meegerekend.

5. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente die de Consument verschuldigd is, zijn gelijk
aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en
wettelijke rente.

6. In afwijking van het voorgaand lid is Opdrachtgever (niet zijnde Consument) aan
buitengerechtelijke incassokosten 15% over de verschuldigde hoofdsom inclusief handelsrente
verschuldigd met een minimum van ad EUR150,00.

7. Vanaf het moment dat Opdrachtgever (niet zijnde Consument) in verzuim is ten aanzien van
enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per
maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke handelsrente.


 

8. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste
tegenvordering op Boeke Styling. Boekee Styling heeft wel het recht tot verrekening.

9. Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de
tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of Opdrachtgever bij de
betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.

10. Alle vorderingen van Boekee Styling worden terstond opeisbaar wanneer Opdrachtgever
surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of
in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is
komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm
omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats
naar het buitenland verplaatst.


Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

1. Originelen van tekeningen, schetsen, begrotingen, ramingen, rapporten, foto’s, video’s en andere
bescheiden die Boekee Styling bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven haar
eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever of aan derden.

2. Boekee Styling heeft met uitsluiting van Ieder ander het recht van verwezenlijking,
openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s,
plattegronden, video’s zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking
zijn gesteld.

3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht (licentie) om de rechten vermeld in artikel
9.1 te gebruiken voor de doeleinden zoals overeengekomen met Boekee Styling of zoals deze op
grond van de wet zijn toegekend. Eventuele door Boekee Styling gemaakte foto’s, video’s,
plattegronden en rapporten mogen alleen worden gebruikt via de platformen/websites, andere
kanalen en voor doeleinden en duur zoals tussen partijen overeengekomen en uitsluitend ten
behoeve van de Opdrachtgever. De licentie is niet exclusief, nietonherroepelijk en niet
sublicentieerbaar.

4. Het in het vorige lid vermelde gebruiksrecht van Opdrachtgever geldt niet, zolang hij nog enig
bedrag verschuldigd is aan Boekee Styling. Opdrachtgever verplicht zich om zolang hij nog enig
bedrag verschuldigd is overeenkomstig geen gebruik te maken van de geleverde Diensten.

5. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting op grond van dit artikel is
Opdrachtgever een boete verschuldigd van 200% van de gefactureerde netto prijs voor iedere
overtreding en een bedrag van EUR 25, per dag dat de overtreding voortduurt, ongeacht het
recht van Boekee Styling op de daadwerkelijk geleden en te lijden schade te verhalen op
Opdrachtgever.

6. Boekee Styling behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis of geproduceerde beelden, foto’s plattegronden, rapporten voor andere doeleinden te
gebruiken, zoals promotie van haar onderneming.


Artikel 10: Persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens van Opdrachtgever die worden vermeld op de factuur, offerte, de Diensten
of door Opdrachtgever worden verstrekt, worden door Boekee Styling verwerkt in de zin van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Boekee
Styling: de Overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever nakomen,
Opdrachtgever een optimale service verlenen.

2. Indien Boekee Styling gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal
die beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid
van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

3. Boekee Styling beschikt over een privacy policy welke te vinden is op haar
website www.boekeestyling.nl/privacyverklaring.


Artikel 11: Opzegging / Intrekking Opdracht

1. De Opdracht kan tussentijds worden opgezegd tot 12 uur voor uitvoering van de Opdracht.
Zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van
de Opdracht. Deze opzegging dient schriftelijk (inclusief op elektronische wijze, zoals email)
met vermelding van de reden van opzegging.

2. Indien Opdrachtgever de Opdracht voor het inmeten en/of fotograferen of anderszins, intrekt
binnen 12 uur voor de uitvoering zal Boekee Styling voorrijkosten van EUR 35,00 en het
uurtarief van de gederfde tijd, in rekening brengen.


 

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Boekee Styling is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden,
waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, vermogensschade, gederfde winst en gederfde omzet.

2. Boekee Styling is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te
herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

3. Indien door of in verband met de uitvoering van een Opdracht of anderszins schade aan
personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Boekee Styling jegens Opdrachtgever
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de hoogte van het
factuurbedrag van Boekee Styling voor die betreffende Opdracht, of indien de Opdracht
meerdere Diensten behelst tot het factuurbedrag ten aanzien van de specifieke Dienst waar de
schade het gevolg van is of uit voortvloeit.

4. Op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever om een beroep te doen op een gebrek
van Boekee Styling in haar prestatie, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien (14) dagen
nadat hij dit gebrek van Boekee Styling heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken, hiervan schriftelijk melding te maken aan Boekee Styling onder opgaaf van een
deugdelijke onderbouwing en voorzien van de relevante bescheiden.

5. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen 6 maanden,
nadat de schriftelijke melding van artikel 12.3 verricht, in rechte aanhangig is gemaakt.

6. Indien de Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins
aan derden heeft overgedragen, blijft zij naast deze derden hoofdelijk aansprakelijk jegens
Boekee Styling voor alle verplichtingen uit hoofde van deze opdracht.

7. Boekee Styling is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door Boekee Styling
ingeschakelde derden.

8. Enige beperking van aansprakelijkheid van Boekee Styling genoemd in dit artikel vervalt indien
er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Boekee Styling.Artikel 13: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of
tijdelijk verhindert en die niet aan Boekee Styling kan worden toegerekend. Hieronder is mede
begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Boekee Styling overeenkomsten heeft gesloten ten
behoeve van de uitvoering van de Opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde
grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet
reeds inbegrepen, het geval dat Boekee Styling geestelijk of lichamelijk verhinderd is de
Opdracht naar behoren te vervullen.

2. Ingeval van overmacht heeft Boekee Styling het recht om zijn verplichting op te schorten.
Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een (1) maand
voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de
partijen schadeplichtig is.

3. Indien Boekee Styling bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Boekee Styling
gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is Opdrachtgever gehouden deze declaratie te
voldoen.


Artikel 14: Ontbinding

1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Boekee Styling omstandigheden ter kennis
komen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal
voldoen, is Boekee Styling gerechtigd de Overeenkomst van Opdracht zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te
vorderen, tenzij Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de
nakoming van diens verplichtingen.

 


Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Nederlands recht is van toepassing op de Opdracht en de Overeenkomsten die daarvan een
uitvloeisel zijn, alsmede op deze Algemene voorwaarden.

2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd, die tussen Opdrachtgever en Boekee Styling of hun rechtsopvolgers of
rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de Opdracht of de daar uit voortvloeiende
Overeenkomsten, deze Algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Haarlem

3. De Consument heeft het recht om binnen een (1) maand na onderstaand beroep van Boekee
Styling aan Boekee Styling kenbaar te maken te kiezen voor de volgens de wet bevoegde
rechter, indien Boeke Styling een beroep doet dat het geschil moet worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Haarlem.

Download hier onze algemene voorwaarden